Aplikimi online për vitin e parë të studimeve Master
Të dhënat e përgjithshme
Emri Emri i prindit Mbiemri Gjinia
         
Datëlindja Numri personal Grupi i Gjakut
     

Të dhëna për adresën
Shteti i vendlindjes Komuna e vendlindjes Vendlindja
Kombësia Shtetesia Adresa  
Shteti i vendbanimit
Komuna Vendbanimi
Numri i telefonit   Email-i  

Të dhëna për shkollimin paraparak
Emri i Fakultetit qe keni kryer
 
Drejtimi i studimeve qe keni kryer   Nota mesatare
Vendi i studimeve   Shteti ku keni kryer studimet


Të dhëna për aplikim
Niveli i studimeve
Fakulteti
Departamenti
Afati
Nëse Afati si opsion kanë vetëm "Zgjedhe" atëherë për këtë Departament/Drejtim nuk ka vende të lira.

 
Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universitetit të Prizrenit UKSHIN HOTI. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.